• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสายัณห์ เจือจันทร์ ครู
2 นายวรวิทย์ ทองแดง ครู
3 นายหัสนัย บุญชุ่ม ครู
4 นายอนันต์ภัทร โชติธนอธิวัฒน์ ครู
5 นายอภิรัตน์ วงศ์ยืน ครู
6 นายจักชัย เจริญศรี ครู
7 นายวีระชัย ศรีจันทร์ ครู
8 นายจักรินทร์ เย็นอยู่ ครู
9 นายศราวุธ ก๋องแดง ครู
10 นายสมภาร พราห์มณี พนักงานจ้างตามภารกิจ
11 นายนนท์ณัฏฐ์ จันทรเนตร พนักงานจ้างตามภารกิจ
12 นายอรรถสิทธิ์ อุดมแก้ว ครูผู้ช่วย
13 นายอนันชัย นพพิบูลย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ
14 นายชนาวุฒิ หันบันกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
15 นายรังสรรค์ ขันธะเสน พนักงานจ้างตามภารกิจ
16 นายณัฐพล ศรีวอ พนักงานจ้างตามภารกิจ
17 นางสาววรรณดี น้ำฟ้า ครู
18 นางสาวมุตทิตา ก้านบัว ครู
19 นางสาวบุษกร ตระกูลเกษมสิริ ครู
20 นางสาวจันทร์ประภา ชุมชัย ครู
21 นางพัชริสา โกแมน ครู
22 นางสาวชฎาพร จิตศิลป์ ครู
23 นางพนิดา เรืองสวัสดิ์ ครู
24 นางสาวนัยนา ประสมพันธ์ ครู
25 นางสาวนภาภรณ์ วงษ์แก้ว ครู
26 นางสาวรัชนก พรมส้มซ่า ครู
27 นางลิ้นจี่ ธงศรี ครู
28 นางสาวสุพรรณษา ภู่ดาย ครู
29 นางสาวสมใจ ประพันธ์ ครู
30 นางสาวสุฐานิฏฐ์ ภัทรวิบูลกิจ ครู
31 นางสาววรินธญาณ์ วราห์ฐนันทน์ ครู
32 นางสาวณัฐวดี ปิ่นทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ
33 นางสาวชญาพร สร้อยสน ครู
34 นางสาวปณัตดา ธุถาวร
35 นางสาวพัชรินทร์ ศิโรรัตน์ตระกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ
36 นางรัตติยา ศิริแส พนักงานจ้างตามภารกิจ
37 นางสาวพิชญา โพธิ์ทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ
38 นางสาวสิริพรรณ พิมพ์สกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ
39 นางสาวรัตนากร รับรอง พนักงานจ้างตามภารกิจ
40 นางสาวโยทะกาน หาญเสมอ พนักงานจ้างตามภารกิจ
41 นางสาวยุคลธร ธรรมธร อัตราจ้าง
42 นางสาวอรวรรณ ยุทธสนอง อัตราจ้าง
43 นางสาวกาญจนา ฤทธิมงคล พนักงานจ้างตามภารกิจ
44 นางสาวนฤมล ทองคำดี อัตราจ้าง