• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์โรงเรียน                   พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารอย่างมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
          นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต  มีความสามารถในการประกอบอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น