• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญา
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต   (ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก)

คติพจน์โรงเรียน                   
ประพฤติดี  มีวิชา  พัฒนาโรงเรียน