• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนหัวถนนวิทยาได้ริเริ่มจัดสร้างจากสภาตำบลหัวถนน  ในปี  พ.ศ.  2520  โดยกำนันสำอาง  สมหมาย  กำนันตำบลหัวถนนและประธานสภาตำบล  ในเริ่มแรกพระอธิการประโยชน์  ประภฺสฺสโร  เจ้าอาวาสวัดหัวถนนในขณะนั้น  ต้องการที่ดินฝั่งตรงข้ามกับวัดและจะให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในที่เดียวกัน  แต่เกิดปัญหาบางประการ  สภาตำบลหัวถนนจึงขอใช้ที่สาธารณประโยชน์  จำนวน  42  ไร่  เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  พระอธิการสงัด  สทฺธาธิโก  เจ้าอาวาสวัดสระลอยสนับสนุนการจัดหาวัสดุก่อสร้าง (ไม้ซุง)  คุณอนันต์  ชั้นศิริ  ขอบริจาควัสดุก่อสร้างจากบุคคลต่าง ๆ  ซึ่งมีคุณเฉลิมไทย  บูรณเจริญกิจ  สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีช่วยดูแลด้านการเงินและสนับสนุนด้านต่าง ๆ  คณะกรรมการสภาตำบลทุกท่าน  พร้อมด้วยชาวบ้านที่มีความสามารถในการแปรรูปไม้  ร่วมช่วยเหลือเป็นจำนวนมากจนสามารถ  ลงมือก่อสร้างอาคารชั่วคราวออเมื่อวันที่  25 มีนาคม  2520  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ขนาด  6  ห้องเรียน  กว้าง  7   เมตร  ยาว  48  เมตร  พื้นเทปูน  หลังคามุงกระเบื้อง  สร้างห้องน้ำห้องส้วม  ปรับสนาม  ทำถนนเข้าด้านหน้าและด้านหลังจัดทำวัสดุครุภัณฑ์  เช่น  โต๊ะ  ม้านั่ง  ตู้เก็บเอกสาร  ถังเก็บน้ำฝน  รวมเป็นเงิน  176,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

          เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2520  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2520  โดยนายภิญโญ  สาธร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีอาจารย์ชาติ  ครองชนม์  อาจารย์  2  จากโรงเรียนชนกันยานุกูล  มาเป็นผู้ประสานงานในการก่อสร้างและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่จนสิ้นปีการศึกษา 2520 และในปี 2538 ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา  40  ปี

          เส้นทางคมนาคม โดยเส้นทางชลบุรี-พนัสนิคม ระยะทาง 32 กิโลเมตร,เส้นทางถนนสาย 331– บ้านแปลงกระถิน  ระยะทาง  5  กิโลเมตร  และถนนสาย 331 – บ้านทรายมูล  ระยะทาง  7  กิโลเมตร