• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอนันชัย นพพิบูลย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 นายชนาวุฒิ หันบันกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
3 นายรังสรรค์ ขันธะเสน พนักงานจ้างตามภารกิจ
4 นายณัฐพล ศรีวอ พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 นางสาวปณัตดา ธุถาวร
6 นางสาวพัชรินทร์ ศิโรรัตน์ตระกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ
7 นางรัตติยา ศิริแส พนักงานจ้างตามภารกิจ
8 นางสาวพิชญา โพธิ์ทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ
9 นางสาวสิริพรรณ พิมพ์สกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ
10 นางสาวรัตนากร รับรอง พนักงานจ้างตามภารกิจ
11 นางสาวโยทะกาน หาญเสมอ พนักงานจ้างตามภารกิจ
12 นางสาวยุคลธร ธรรมธร อัตราจ้าง
13 นางสาวอรวรรณ ยุทธสนอง อัตราจ้าง
14 นางสาวกาญจนา ฤทธิมงคล พนักงานจ้างตามภารกิจ
15 นางสาวศิริมล พรมวิภักดิ์