กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง Link
1 นางสาววรรณดี    น้ำฟ้า หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูภาษาไทย
Google site
2 นางสาวญาดา    อมรประดิษฐ์กุล ครูภาษาไทย Google site
3 นางสาวนภาภรณ์    วงษ์แก้ว ครูภาษาไทย Google site
4 นางสาวสมใจ    ประพันธ์ ครูภาษาไทย Google site
5 นางสาวปณัตดา    ธุถาวร ครูภาษาไทย Google site
6 นางสาวกมลรัตน์    ภิรมย์นุ่ม ครูภาษาไทย Google site
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-472110 โทรสาร 038-472056