หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหัวถนนวิทยา มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๑๙ ฐานโรงเรียนหัวถนนวิทยา
69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-472110 โทรสาร 038-472056