กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง Link
1 นางสาวสุฐานิฏฐ์    ภัทรวิบูลกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูสังคมศึกษา
Google site
2 นางสาวรัชนก    พรมส้มซ่า ครูสังคมศึกษา Google site
3 นายยุทธกร    แก้วจันทร์ ครูสังคมศึกษา Google site
4 นายอรรถสิทธิ์    อุดมแก้ว ครูสังคมศึกษา Google site
5 นางสาวพัชรินทร์    ศิโรรัตน์ตระกูล ครูสังคมศึกษา Google site
6 นางสาวสิริพรรณ    พิมพ์สกุล ครูสังคมศึกษา Google site
7 นางสาวมนทิพา    แจ่มสว่าง ครูสังคมศึกษา Google site
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-472110 โทรสาร 038-472056