กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง Link
1 นางวรรณภา    ดำรงค์ไชย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูวิทยาศาสตร์
Google site
2 นางสาวจันทร์ประภา    ชุมชัย ครูวิทยาศาสตร์ Google site
3 นายหัสนัย    บุญชุ่ม ครูเทคโนโลยี Google site
4 นายวรวิทย์    ทองแดง ครูเทคโนโลยี Google site
5 นางสาวชฎาพร    จิตศิลป์ ครูเทคโนโลยี Google site
6 นางพนิดา    เรืองสวัสดิ์ ครูวิทยาศาสตร์ Google site
7 นางสาวสุพรรณษา    ภู่ดาย ครูวิทยาศาสตร์ Google site
8 นายจักชัย    เจริญศรี ครูวิทยาศาสตร์ Google site
9 นางปิยนุช    มูลศรีละ ครูวิทยาศาสตร์ Google site
10 นายอนันชัย    นพพิบูลย์ ครูวิทยาศาสตร์ Google site
11 นางสาวณัฐวดี    ปิ่นทอง ครูวิทยาศาสตร์ Google site
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-472110 โทรสาร 038-472056