กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง Link
1 นายวีระชัย    ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูพละ
Google site
2 นายจักรินทร์    เย็นอยู่ ครูพละ Google site
3 นายสมภาร    พราห์มณีย์ ครูพละ Google site
4 นายชนาวุฒิ    หันบันกิจ ครูพละ Google site
5 นายรังสรรค์    ขันธะเสน ครูพละ Google site
6 นายณัฐพล    ศรีวอ ครูพละ Google site
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-472110 โทรสาร 038-472056