กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง Link
1 นางสาวบุษกร    ตระกูลเกษมสิริ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูภาษาอังกฤษ
Google site
2 นางรัตนา    นันทพรวิญญู ครูภาษาอังกฤษ Google site
3 นางพัชริสา    โกแมน ครูภาษาอังกฤษ Google site
4 นางสาวนัยนา    ประสมพันธ์ ครูภาษาอังกฤษ Google site
5 นางสาววรินธญาณ์    วราห์ฐนันทน์ ครูภาษาอังกฤษ Google site
6 นางสาวพิชญา    โพธิ์ทอง ครูภาษาจีน Google site
7 นางสาวมตินันท์    ชลอยบุญ ครูภาษาอังกฤษ Google site
8 นางสาวยุคลธร    ธรรมธร ครูภาษาจีน Google site
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-472110 โทรสาร 038-472056