กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง Link
1 นายสายัณห์    เจือจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูการงานอาชีพ
Google site
2 นางสาวสุรางค์    วงษ์เสถียร ครูการงานอาชีพ Google site
3 นางสาวกาญจนา    ฤทธิมงคล ครูการงานอาชีพ Google site
4 นางสาวอารยา    อุทาธร ครูการงานอาชีพ Google site
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-472110 โทรสาร 038-472056