กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง Link
1 นายอภิรัตน์    วงศ์ยืน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูศิลปะ
Google site
2 นางลิ้นจี่    ธงศรี ครูศิลปะ Google site
3 นางณัฐพัสวี    ลอองสุวรรณ ครูศิลปะ Google site
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-472110 โทรสาร 038-472056